Rânduiala sfintei Liturghii

P. = preot ; C. = credincios

 

RITUALUL ÎNCEPUTULUI

P. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

C. Amin.

P. Harul Domnului nostru Isus Cristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi toţi.

C. Şi cu duhul tău.

sau:

P. Domnul să fie cu voi.

C. Şi cu duhul tău.

RITUL PENITENŢIAL

P. Fraţilor, să ne recunoaştem păcatele, pentru a celebra cum se cuvine sfintele taine.

Toţi: Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul şi vouă, fraţilor, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta şi omisiunea: din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea, rog pe sfânta Maria pururea Fecioară, pe toţi îngerii şi sfinţii şi pe voi, fraţilor, să vă rugaţi pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru.

P. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu şi, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viaţa cea veşnică.

C. Amin.

P. Doamne, miluieşte-ne.

C. Doamne, miluieşte-ne.

P. Cristoase, miluieşte-ne.

C. Cristoase, miluieşte-ne.

P. Doamne, miluieşte-ne.

C. Doamne, miluieşte-ne.

(când este prescris)

P. Mărire în cer lui Dumnezeu

C. şi pace pe pământ oamenilor de bunăvoinţă. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotputernic, îţi mulţumim ţie, pentru slava ta cea mare. Doamne, Fiule unul-născut, Isuse Cristoase. Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra ta păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi; tu, care iei asupra ta păcatele lumii, primeşte rugăciunea noastră. Tu, care şezi de-a dreapta Tatălui, miluieşte-ne pe noi. Fiindcă tu singur eşti sfânt, tu singur Domn, tu singur preaînalt, Isuse Cristoase, împreună cu Duhul Sfânt, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

LITURGIA CUVÂNTULUI

Lectură...

L. Cuvântul Domnului.

C. Mulţumim lui Dumnezeu.

Evanghelia

P. Domnul să fie cu voi.

C. Şi cu duhul tău.

P. Citire din Evanghelia Domnului nostru

Isus Cristos după sfântul (N...)

C. Mărire ţie, Doamne.

P. Cuvântul Domnului.

C. Laudă ţie, Cristoase.

(când este prescris)

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor. Cred într-unul Domn Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul-născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat; de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri. S-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, şi s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat. A înviat a treia zi, după Scripturi, şi s-a suit la cer, şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va veni cu mărire să judece pe cei vii şi pe cei morţi, a cărui împărăţie nu va avea sfârşit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul şi de viaţă dătătorul, care de la Tatăl şi de la Fiul purcede; care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este adorat şi preamărit şi a grăit prin proroci. Cred într-una, sfântă, catolică şi apostolică Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va veni. Amin.

(urmează rugăciunea credincioşilor)

LITURGIA EUHARISTICĂ

Oferirea darurilor

P. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul universului, fiindcă din dărnicia ta am primit pâinea, pe care ţi-o oferim, rod al pământului şi al muncii oamenilor, care va deveni pentru noi pâinea vieţii.

C. Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci!

P. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul universului, fiindcă din dărnicia ta am primit vinul, pe care ţi-l oferim, rod al viţei de vie şi al muncii oamenilor, care va deveni pentru noi băutură spirituală.

C. Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci!

P. Rugaţi-vă, fraţilor, pentru ca jertfa mea şi a voastră, să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul.

C. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda şi mărirea numelui său, spre folosul nostru şi al întregii sfinte sale Biserici.

RUGĂCIUNEA EUHARISTICĂ

P. Domnul să fie cu voi.

C. Şi cu duhul tău.

P. Sus inimile.

C. Le avem la Domnul.

P. Să mulţumim Domnului Dumnezeului nostru.

C. Vrednic şi drept este.

..................

Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Dumnezeul oştirilor cereşti. Pline sunt cerurile şi pământul de mărirea ta. Osana în înaltul cerului! Bine este cuvântat cel care vine în numele Domnului. Osana în înaltul cerului!

Prefacerea

RUGĂCIUNEA EUHARISTICĂ II

CC. Cu adevărat sfânt eşti, Doamne, izvorul a toată sfinţenia. Te rugăm, aşadar, sfinţeşte darurile acestea cu roua Duhului tău, ca ele să devină pentru noi trupul † şi sângele Domnului nostru Isus Cristos.

El, dându-se pe sine de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea şi, mulţumind, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor săi, zicând:

LUAŢI ŞI MÂNCAŢI DIN ACEASTA TOŢI: ACESTA ESTE TRUPUL MEU, CARE SE JERTFEŞTE PENTRU VOI.

De asemenea, după cină, luând potirul şi, din nou mulţumind, l-a dat ucenicilor săi zicând:

LUAŢI ŞI BEŢI DIN ACESTA TOŢI: ACESTA ESTE POTIRUL SÂNGELUI MEU, AL NOULUI ŞI VEŞNICULUI LEGĂMÂNT, CARE PENTRU VOI ŞI PENTRU MULŢI SE VARSĂ SPRE IERTAREA PĂCATELOR. FACEŢI ACEASTA ÎN AMINTIREA MEA.

P. Misterul credinţei.

C. Moartea ta o vestim, Doamne, şi învierea ta o mărturisim până când vei veni.

CC. Celebrând, aşadar, moartea şi învierea Fiului tău, îţi oferim, Doamne, pâinea vieţii şi potirul mântuirii, mulţumindu-ţi că ne-ai învrednicit să stăm înaintea ta şi să-ţi slujim ţie. Te rugăm cu umilinţă să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtaşi de trupul şi sângele lui Cristos.

C1. Adu-ţi aminte, Doamne, de Biserica ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârşeşti în dragoste, împreună cu părintele nostru papa N., cu episcopul nostru N. şi cu tot clerul.

....................

Adu-ţi aminte, Doamne, de slujitorul tău (slujitoarea ta) N., pe care l-ai chemat (ai chemat-o) (astăzi) la tine din această lume. Îngăduie ca, precum prin Botez a fost unit(ă) cu Fiul tău întru moarte, la fel, să devină părtaş(ă) de învierea lui.

..................

C2. Adu-ţi aminte, Doamne, şi de fraţii noştri care au adormit în speranţa învierii şi de toţi cei care au răposat în milostivirea ta şi primeşte-i să se bucure de lumina feţei tale.

Te rugăm, ai milă de noi toţi, pentru ca, împreună cu fericita Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu fericiţii apostoli şi cu toţi sfinţii, pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtaşi la viaţa cea veşnică, să te lăudăm şi să te preamărim prin Isus Cristos, Fiul tău.

 

C3. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în faţa ta. Întoarce-i la tine, Părinte milostiv, şi pe toţi fiii tăi risipiţi pretutindeni.

Pe fraţii noştri răposaţi şi pe toţi drepţii care au trecut din această lume primeşte-i cu bunătate în împărăţia ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm şi noi de-a pururi de mărirea ta, împreună cu ei, prin Cristos, Domnul nostru, prin care tu dăruieşti lumii tot binele.

P. Prin Cristos, cu Cristos şi în Cristos, ţie, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea şi mărirea în toţi vecii vecilor.

C. Amin.

RITUALUL ÎMPĂRTĂȘANIEI

P. Îndemnaţi de porunca Mântuitorului şi povăţuiţi de învăţătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune:

C. Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta, facă-se voia ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.

P. Mântuieşte-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele şi binevoieşte a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutaţi de milostivirea ta, să fim pururea liberi de păcat şi feriţi de orice tulburare, aşteptând speranţa fericită şi venirea Mântuitorului nostru Isus Cristos.

C. Căci a ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea în veci.

P. Doamne Isuse Cristoase, care le-ai zis apostolilor tăi: "Pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă", nu privi la păcatele noastre, ci la credinţa Bisericii tale şi binevoieşte a-i dărui pacea şi unirea, după voinţa ta. Care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor.

C. Amin.

P. Pacea Domnului să fie pururea cu voi.

C. Şi cu duhul tău.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, dă-ne nouă pacea.

P. Iată Mielul lui Dumnezeu, care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiţi cei chemaţi la ospăţul Mielului.

C. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt şi se va tămădui sufletul meu.

.................

RITUALUL ÎNCHEIERII

P. Domnul să fie cu voi.

C. Şi cu duhul tău.

P. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

C. Amin.

P. Liturghia s-a sfârşit. Mergeţi în pace!

C. Mulţumim lui Dumnezeu.